Zasady mulligan

zendikar_logoKażdy gracz dobiera liczbę kart równą jego początkowej ręce, która normalnie wynosi 7. (Pewne efekty mogą to modyfikować.) Gracz, który jest niezadowolony ze swojej początkowej ręki może zrobić mulligana. Najpierw gracze deklarują czy robią mulligana. Wtedy każdy gracz zgodnie z kolejnością kolejki robi to samo. By zrobić mulligana gracz wtasowuje swoją rękę do swojej biblioteki, a następnie dobiera nową rękę, która jest pomniejszona o jedną kartę od tej którą miał poprzednio. Jeśli gracz zatrzymał swoją rękę to te karty stają się jego otwierającą ręką i nie może już zrobić mulligana. Ten proces powtarzany jest do momentu, w którym żaden z graczy nie zrobi mulligana (Nota: jeśli ręka gracza nie zawiera kart to ten gracz musi zatrzymać taką rękę) Wtedy zaczynając od rozpoczynającego gracza i idąc z kolejnością kolejki każdy gracz, którego otwierająca ręka jest mniejsza od jego ręki początkowej może scry 1

 

103.4. Each player draws a number of cards equal to his or her starting hand size, which is normally seven. (Some effects can modify a player’s starting hand size.) A player who is dissatisfied with his or her initial hand may take a mulligan. First, the starting player declares whether or not he or she will take a mulligan. Then each other player in turn order does the same. Once each player has made a declaration, all players who decided to take mulligans do so at the same time. To take a mulligan, a player shuffles his or her hand back into his or her library, then draws a new hand of one fewer cards than he or she had before. If a player kept his or her hand of cards, those cards become the player’s opening hand, and that player may not take any further mulligans. This process is then repeated until no player takes a mulligan. (Note that if a player’s hand size reaches zero cards, that player must keep that hand.) Then, beginning with the starting player and proceeding in turn order, any player whose opening hand has fewer cards than his or her starting hand size may scry 1.